Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.chromebook.bg 

Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общите условия.

Дата на актуализация: 31.10.2020 г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между посетителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.chromebook.bg , поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “CHROMEBOOK.BG”, “Магазин” “Ние”) и се прилагат в отношенията ни с клиенти физически лица (“Потребител”) и юридически лица и други организации (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, “Клиент търговец”, “Клиент професионалист”),  които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас. Купувачите физически и юридически лица заедно за краткост по-долу са наричани “клиенти”.

            (2) За купувачите професионалисти, ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия се прилагат ограничено. За тази категория клиенти настоящите Общи условия може да не предвиждат или да ограничават онези права, предвидени за потребители физически лица, които правят поръчки за лична непрофесионална употреба. В стремежа си за изграждане на доверие и удовлетвореност обаче CHROMEBOOK.BG се старае да предостави  на клиентите си професионалисти голям обем права, като: гаранция на продуктите, предлагани от нас, както и правото да се откажете от поръчка, направена в Сайта, при определени условия. Разпоредбите, в които изрично е посочено, че са относими за потребители,  не се прилагат за клиентите професионалисти.

            (3) В случаите при които потребител или клиент търговец е извършил поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба от разстояние, при който се прилагат настоящите Общи условия.

(4) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от клиент до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи.

(5) В сайта ни се предлагат и лицензионни продукти, за които се прилага и раздел XIX от настоящите общи условия.

            Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3  “Център за творческо обучение” ООД, ЕИК 175342714, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16, телефон за контакт: +359882 506 425, администрира и управлява сайтаCHROMEBOOK.BG онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под  „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “CHROMEBOOK.BG ”, “Ние” следва да разбирате електронен магазин CHROMEBOOK.BG, управляван и администриран от  “Център за творческо обучение” ООД.

Чл. 4 Можете да се свържете с CHROMEBOOK.BG по следния начин:

(1) чрез телефон:  +359882 506 425;

(2) чрез имейл:  sales@cct.bg

(3) чрез писмо до адрес:гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16 

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III.ДЕФИНИЦИИ

            Чл. 5 (1) “Потребител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта за лична употреба.

            (2) „Клиент търговец“, ”Клиент професионалист” е всяко юридическо и самонаето лице или друго правно образувание (училище, университет, колеж, др.), което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него  и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта в качеството си на професионалист. “Клиент” е лице, което или е потребител, или е клиент търговец”, който е извършил поръчка в Сайта;

            (3) „Търговец”, „Продавач“ е   “Център за творческо обучение” ООД

            (4) „Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес,  парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки. 

            (5) „Производител“ е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в електронния магазин стоки и или чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.

            (6) „Сайт“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “CHROMEBOOK.BG”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.chromebook.bg, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с CHROMEBOOK.BG.

(7) „Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител.

(8) “Услуги” са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена. 

(9) “Договор”, “Договор от разстояние”, “Поръчка”, “Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между CHROMEBOOK.BG и клиент чрез един или няколко от следните методи: i) поръчка по пощата; ii) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); iii) поръчка по телефон или факс.

(10) “Договор от разстояние под отлагателно условие” означава сключен между Клиент и CHROMEBOOK.BG договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: i) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки); ii) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът лично или чрез трето лице е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия.  Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми купувача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора. 

(11) “Лиценз за управление на Chromebook” (Chromebook Device Management)Лицензът за управление (CDM ) позволява на организация (училище, университет, бизнес организация)  да упражнява цялостен контрол върху употребата на устройства от разстояние. Този вид лиценз се закупува еднократно и е безсрочен.

(12) “Софтуер” – Предоставеното ви устройство, когато е с Chrome OS включва софтуер на Chrome OS, например изпълнимия код на операционната система, вграден софтуер, фърмуер, шрифтове и други данни, включително всички актуализации (наричани събирателно Софтуер). По-голямата част от изходния код за Google Chrome е налице на адрес http://www.chromium.org безплатно съгласно лицензно споразумение за софтуер с отворен код.

    IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице. Регистрацията като потребител/клиент търговец в Сайта е по желание на посетителя. 

(2) Общите условия на CHROMEBOOK.BG са задължителни за всички п клиенти на Сайта.Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.

(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които CHROMEBOOK.BG предварително се извинява на своите  потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от CHROMEBOOK.BG по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.

(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако CHROMEBOOK.BG не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

Чл. 8 (1) В случай че CHROMEBOOK.BG желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи и непрекратени към деня на актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.

(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до CHROMEBOOK.BG може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.

(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(5) Актуализираните общи условия са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

            Чл. 9 CHROMEBOOK.BG полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, CHROMEBOOK.BG уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

            Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

(2) Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

            Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. CHROMEBOOK.BG не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Извършване на поръчка чрез Сайта

            Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

            (2)  За потребители физически лица: Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори. Ако сте под необходимата възраст, за да поръчвате стока или услуга от сайта (като например компютърно устройство или лиценз за управление на  Chromebook), трябва да имате разрешение от родител или законен настойник за извършването на подобно действие. Помолете някой от родителите си или законния си настойник да прочете тези Общи условия заедно с вас. Ако сте родител или законен настойник и позволите на детето си да използва стоките или услугите, тези Общи условия са приложими за вас и носите отговорност за активността на детето в услугите. За клиенти професионалисти: Лицето, поръчващо от името и за сметка на юридическо лице или друга организация, с поръчката потвърждава, че има право да извършва действия от името на поръчващия и да го задължава.

            (3) При извършване на поръчката чрез Сайта, клиентът има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

            (4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.

            (5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.

(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при поръчка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти професионалисти – наименование на фирма или организация, ЕИК/БУЛСТАТ, ДДС номер, законен представител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.

(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.

            (8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на CHROMEBOOK.BG във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

            (9) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон “Поръчай”, “Купи”, “Продължи” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на CHROMEBOOK.BG да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.

Потвърждаване на поръчката

            Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до клиента, с което договорът от разстояние между Вас като клиент и CHROMEBOOK.BG се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 9 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението.  Това уведомление съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за Вашата поръчка. Уведомлението само по себе си съдържа съществените условия на сключения между нас и Вас договор, а за неуредените в договора случаи, прилагат се настоящите Общи условия.

            (2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на  CHROMEBOOK.BG. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл, чрез SMS или с обаждане.  

            (3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

Влизане в сила на договора

            Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и Клиента се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на клиента на уведомлението по чл. 14, ал. 1 за регистрирана при продавача поръчка.

(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 9, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.

(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

            (4) Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.

VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

            Чл. 16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от CHROMEBOOK.BG на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.           

            (2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.

            (3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху Клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на Клиента или трето лица. Ако куриерът е избрано от Клиента лице, рискът е върху Клиента от момента на предаване на стоката от CHROMEBOOK.BG на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефектът Клиентът е длъжен да информира CHROMEBOOK.BG в сроковете и при условията на чл. 25 от настоящите Общи условия.

VII. ПЛАЩАНЕ

            Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

            (2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

(3) CHROMEBOOK.BG не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 18 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка.

(2) Поръчки на продукти, предлагани от продавача, на стойност над 1 000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят напълно или предварително по банков път. Обикновено при необходимо предплащане това е посочено в обявата.

            (3) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, CHROMEBOOK.BG или куриерът предоставя единствено фискален бон и/или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство

            Чл. 19 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача.

(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 20 Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следния начин

(1) по банков път – в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати  от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на CHROMEBOOK.BG;

(2) с картово плащане – в този случай стойността на поръчаните сроки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента, картодържател, като плащането се счита за завършено веднага след успешно потвърдена транзакция.

(3) в брой с наложен платеж *(за поръчка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на куриера, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния.

*Този метод на плащане е в процес на разработка и към настоящия момент не е приложим.

Внимание! Възможно е някой от начините на плащане да не е достъпен в конкретен момент. Това изрично ще бъде описано в сайта при завършване на поръчката.

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Начин на доставка

Чл. 22 (1) CHROMEBOOK.BG се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

(2) В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.  

            (2) CHROMEBOOK.BG обикновено изпраща поръчана от клиент стока посредством куриерска компания „Speedy” или еквивалентна такава, като клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере дали доставката ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.

            (3) Заплащането на цената за доставка, когато не е договорено друго,  се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия.

            (4) CHROMEBOOK.BG ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, CHROMEBOOK.BG предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с CHROMEBOOK.BG .

Цена за доставка

            Чл. 23 (1) Цената за доставка на стоки, заявени от CHROMEBOOK.BG , се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка. В определени случаи цената за доставка е фиксирана, независимо от броя артикули, като това изрично е посочено в Сайта и/или в конкретната обява.

            (2) Цената на доставката зависи от избрания доставчик,  размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рамките на България, варира от 3.00 лв. до 50.00 лв. за стандартни пратки с тегло до 10 кг. За точно изчисляване на стойността на доставката прегледайте поръчката си или използвайте калкулатор за изчисляване на цената на доставка на Спиди. Съвет: Доставката до офис на куриер е по-изгодна от доставката до посочен адрес.

(3) CHROMEBOOK.BG има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

(4) В определени случаи куриерското дружество начислява допълнителни такси за услуги като доставка във фиксиран час, разнос в почивен ден, SMS известяване за получена пратка.

Срок на доставка

            Чл. 24 (1) Поръчки на стоки от CHROMEBOOK.BG се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 10 работни дни (за налични продукти) и 90 работни дни (при неналични продукти и освен ако друго не е уговорено между страните или предвидено в конкретната обява), считано от деня, в който сте получили уведомление по чл. 14, ал. 2, че ще изпълним поръчката, респ. от датата на поръчката или получено плащане (при поръчки, заплатени по банков път).

Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници. Моля имайте предвид, че  стандартният срок за доставка не важи за всички предлагани стоки. За стоките, за които има по-голям или по-малък срок на доставка, това е отбелязано в обявата на самия продукт.

(2) Максималният срок на доставка на стоки в рамките на Република България е 100 работни работни дни от датата на потвърждение от продавача по чл. 14, ал. 2, че поръчката ще бъде изпълнена.

(3) CHROMEBOOK.BG си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното съгласие на последния.

(4)  Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на CHROMEBOOK.BG с изключение на случая, посочен в Чл. 24, ал. (3).

(5) CHROMEBOOK.BG не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от CHROMEBOOK.BG обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.

            (6) CHROMEBOOK.BG има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

Преглед за дефекти при доставка на стоки

            Чл. 25 (1) При извършване на доставка на стока, поръчана от CHROMEBOOK.BG , клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

            (2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, да уведоми CHROMEBOOK.BG за констатираното.

            (3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 48 часа да поиска от CHROMEBOOK.BG доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока.

(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта CHROMEBOOK.BG.

            (5) При постъпило уведомление по предходните алинеи CHROMEBOOK.BG ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 90 работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което CHROMEBOOK.BG ще  информира клиента своевременно и ще договори с клиента условията за замяна.

Приемане на пратката

            Чл. 26 (1) При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката CHROMEBOOK.BG на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

            (2) Горепосоченото не освобождава CHROMEBOOK.BG от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на клиента потребител (физическо лице) правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел X от настоящите Общи условия.

            (3) При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

            Чл. 27 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

            Чл. 28 CHROMEBOOK.BG осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

Неприемане на поръчката и носнователен отказ

            Чл. 28а В случай, че клиент или посочено от него лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  CHROMEBOOK.BG ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

            (2) CHROMEBOOK.BG запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. CHROMEBOOK.BG и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на  CHROMEBOOK.BG, без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.

            (3) В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. CHROMEBOOK.BG се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

            (4) В случаите по чл. ал. 2 клиентът дължи на  CHROMEBOOK.BG заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок.  

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Срок на право на отказ и право на замяна

            Чл. 29 (1) В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е поръчана услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката – при поръчка на стока, потребителят има право се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на CHROMEBOOK.BG, освен разходите за нейното връщане. Право на отказ от поръчка на стока, но не и на услуга, има и клиентът професионалист, но в този случай последният дължи, респ. продавачът удържа всички заплатени до момента куриерски разходи. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното, за да бъде стоката реализирана повторно, CHROMEBOOK.BG има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля  стойността на стоката.

(2) Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 29, ал. 1, вр. с чл. 35 от настоящите Общи условия. Тази последица не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.

            (3) Правото на отказ не се прилага, съответно CHROMEBOOK.BG има право да не уважи упражнен отказ от поръчка в случай че: i) срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл; ii) клиентът не е върнал стоката на продавача в срока по чл. 33; iii) клиентът не е върнал стоката в цялост, ведно с компонентите и принадлежностите към него; iv) не са налице достатъчно данни, за да се счита, че продуктът е закупен от CHROMEBOOK.BG (липсва фактура, касов бон или др.); v) правото на отказ се упражнява за услуга, която по желание на потребителя е започнала незабавно след поръчката и потребителят се е съгласил правото му на отказ да отпадне; откази от услуга, извършени от клиенти професионалисти не се допускат; vi) случаите, описани в чл. 30 от настоящите Общи условия;  vii) отказът очевидно представлява злоупотреба с право от страна на клиента – например върнатата стока очевидно е употребявана повече от необходимото изпробване или клиентът е увредил стоката; viii) клиентът е върнал продукта със заявка наложен платеж – в този случай CHROMEBOOK.BG има право да откаже приемане на върнатия продукт и плащане на наложения платеж;

(4) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която клиентът или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;

            (5) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която клиентът  или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;

            (6) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която клиентът  или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;

Стоки и услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

Чл. 30  Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

(1) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача; в настоящия случай, ако отказът е от клиент професионалист, същият няма да бъде уважен, независимо от това да се е съгласил услугата да започне незабавно и че ще загуби правото си на отказ;

(2) при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

(3) при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(4) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

(5) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(6) при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(7) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от клиента конфигурации на настройки и други промени по софтуера на стоката;

(8) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ; предварително съгласие за начало на изпълнението и за загуба на право на отказ не се изисква, в случай че клиентът е професионалист;

(9) при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за клиента;

(10)  при доставка на стока, която е преработена от клиента;

(11) при върнат продукт, който е видимо използван от клиента или увреден;

Чл. 31 (1) В 14-дневен срок от получаване на стоката потребителят (но не и клиентът професионалист) има право и да замени продукт, в случай че доставената му стока не съответства на очакваното от потребителя предвид нормалното предназначение на продукта.

(2) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, CHROMEBOOK.BG се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която потребителят е върнал съответния продукт на CHROMEBOOK.BG. Моля да имате предвид, че за голяма част от нашите продукти замяна ще бъде реализирана в 90-дневен срок, тъй като продуктите се доставят от чужбина В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен, той предлага на потребителя друг продукт, като при съгласие на последния замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие CHROMEBOOK.BG следва да възстанови на потребителя заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

 Уведомяване за отказа

            Чл. 32 (1) Уведомяването от клиента, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт (ако е потребител) с друг от същия вид, следва да стане в срока по чл. 29, по някой от посочените начини:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с CHROMEBOOK.BG ;
  • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
  • чрез писмо с обратна разписка на адреса на CHROMEBOOK.BG в свободен текст;
  • чрез попълване и изпращане до  CHROMEBOOK.BG на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу;

            (2) Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:

До   “Център за творческо обучение” ООД, със седалище иадрес на управление: гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16, е-mail: sales@cct.bg

Адрес за връщане на поръчки:

гр. София 1111, Стадион “Академик”, ниво 2 (до зала “Фестивална”)

            СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

            С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ……………………………………………………/ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:………………………..

            Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: ………………………………………………….
 • При банка: ……………………………………………
 • Титуляр:………………………………………………..
 • Друго: …………………………………………………………………

……………….……………………………. …./Дата/

            ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.    

Връщане на стоката

            Чл. 33 (1) При отказ от поръчка на стока от CHROMEBOOK.BG , както и при искане за замяна, клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от CHROMEBOOK.BG фактура и/или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на по-горе посочения адрес.

            (2) При връщане на продукта  клиентът следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно и възстановяване на суми на  клиента.

            (3) Връщането на стоката е за сметка на  клиента. Ако последният не е заплатил доставката за връщане, CHROMEBOOK.BG удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на клиента  разликата.

Възстановяване на заплатена сума

            Чл. 34 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, CHROMEBOOK.BG се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който  клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на клиента. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на заплатените от клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на CHROMEBOOK.BG за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на чл. 35, ако това е приложимо.

            (2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от клиента цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги.

            (3) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси:

•  Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от клиента или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането. По желание на клиента, когато е потребител, връщането на сумата може да стане по същия начин, по който е платена поръчката;

• Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя или с наложен платеж; суми, заплатени от клиенти професионалисти се възстановяват винаги по банков път;

Удържане на суми

Чл. 35 CHROMEBOOK.BG има право да удържи от стойността по чл. 34, ал. 1 преди възстановяването й съответно:

(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване;

(2) сума за изпълнената до момента на отказа част от услуга, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага- ако клиентът е професионалист CHROMEBOOK.BG има право да откаже уважаване на отказа, респ. да удържи 100 % от цената на услугата;

(3) пропорционалната сума на това, което действително е било предоставено на клиента до момента, в който той е уведомил CHROMEBOOK.BG за отказа;

(4) разходите за връщане на стоката обратно до CHROMEBOOK.BG ;

(5) разходите за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на потребителя е извършено от пощенски оператор, различен от „Български пощи”. Във всеки случай на отказ от клиент професионалист, имаме право да удържим и сума за първоначалната доставка;

Чл. 36 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от поръчката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от него превод (капаро) и последващо упражено от него право на отказ, CHROMEBOOK.BG има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, CHROMEBOOK.BG запазва възможността да претендира от потребителя заплащане на сумата. Настоящата клауза е приложима и за клиенти професионалисти, като в този случай предварително съгласие за начало на изпълнение на услугата не се изисква.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 37 Извлечение от уредбата на правото на отказ можете да откриете ТУК.

Други случаи на отказ (анулиране)

Чл. 38 (1) CHROMEBOOK.BG има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми последния по подходящ начин.

(2) Ако анулирането на поръчка е преди потвърждението за възможността за изпълнение по смисъла на чл. 14, ал. 2, CHROMEBOOK.BG не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на клиента.

(3) CHROMEBOOK.BG може едностранно да анулира поръчка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че поръчката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че CHROMEBOOK.BG има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

 Чл. 39 Анулирането на поръчка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

(1) неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;

(2) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

(3) неизпълнение или анулиране на поръчка от страна на продавача, преди за същата да е налице потвърждение по смисъла на чл. 14, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 40. В случаите по чл. 39 поръчката се анулира автоматично.

  X.ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

            Чл. 41 (1) CHROMEBOOK.BG предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение.

            (2)  Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако продавачът не докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които CHROMEBOOK.BG не отговаря. За несъответствия, проявили се след 6-месечния период клиентът следва да докаже, че причината за дефекта е  отговорност на CHROMEBOOK.BG

Срок за подаване на рекламация

Чл. 42 Рекламацията на стока/услуга може да се предяви по реда на чл. 44 от клиента в следните срокове:

            (1)  до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;

            (2) до 48 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката; 

            (3) до 14 дни от получаване на стоката, ако друго не е посочено в обявата;

            (4) ) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между CHROMEBOOK.BG и потребителя за решаване на спора.

(5) Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката и до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

            Чл. 43 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:

            (1) отклонението/несъответствието не е съществено;

            (2) клиентът е имал специални изисквания спрямо продукта, които не е посочил писмено на  CHROMEBOOK.BG преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на клиента;

            (3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето (такъв например е случаят при изхабяване на батерии, система за съхранение на данни);

            (4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта;

            (5) Клиентът  при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката клиентът е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);

            (6) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това клиентът не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил CHROMEBOOK.BG в сроковете по чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия;

            (7) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на стоката срок на годност;

Рекламация

            Чл. 44 (1) Клиентът има право в сроковете, посочени в чл. 42, да предяви пред CHROMEBOOK.BG рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката.

            (2) Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба от страна на CHROMEBOOK.BG е безплатно за потребителя Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства. Когато клиентът е професионалист CHROMEBOOK.BG има право да удържи съответна сума за материали, труд, куриерски такси,

            (3) При предявяване на рекламация клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;

            (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

            (5) При подаване на рекламация клиентът задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: i) касова бележка или фактура; ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното – при наличие на такива; iii) попълнена коректно и пълно гаранционна карта; iv) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

            (6)  Рекламацията се подава до CHROMEBOOK.BG по един от следните начини по избор на клиента:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с CHROMEBOOK.BG ;
  • на място на адрес: гр. София 1111, Стадион “Академик”, ниво 2 (до зала “Фестивална”)
  • чрез имейл на електронния адрес на CHROMEBOOK.BG в свободен текст;
  • чрез писмо с обратна разписка на адреса на CHROMEBOOK.BG в свободен текст;
  • чрез попълване и изпращане до CHROMEBOOK.BG на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

До  “Център за творческо обучение” ООД, със седалище иадрес на управление:гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16, е-mail: sales@cct.bg

Адрес за връщане на стоката:

Изберете удобен за Вас сервиз oт ТУК (при покупка на продукт ACER)

ИЛИ

изпратете до наш офис (при затруднения или продукт, различен от ACER: 

гр. София 1111, Стадион “Академик”, ниво 2 (до зала “Фестивална”)

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

РЕКЛАМАЦИЯ

            С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

            Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ……………………………………………………./ако е приложимо/

            Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

            Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

            Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

            гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

            Е-mail и телефон за връзка:………………………..

            Използвана ли е стоката? – Да/Не………………/заградете вярното/

            Монтирана ли е стоката? – Да/Не………………./заградете вярното/

            Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

            /заградете избора/

            1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

            2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

            3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

            4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

            5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

            6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора

            7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: …………………………………………………………………………………………………………..

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

Прилагам следните документи:

 1.  Касова бележка или фактура;
 2.  Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

      4. Гаранционен сертификат

            ……………….……………………………. …./Дата/

            ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.    

            Чл. 45 (1) В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на CHROMEBOOK.BG, потребителят следва да изпрати стоката до адрес на продавача: гр. София 1111, Стадион “Академик”, ниво 2 (до зала “Фестивална”) или директно в оторизиран от нас сервизен център (изберете удобния за Вас център от ТУК).

(2) Доставката е за сметка на CHROMEBOOK.BG, в случай че рекламацията се окаже основателна и потребителят върне продукта чрез куриерска фирма “Speedy“, ако бъдат посочени следните данни: №87737 Договор на Център за творческо обучение със СПИДИ, икономична услуга
Получател: ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД по договор №87737
Адрес: гр.СОФИЯ жк ГЕО МИЛЕВ АКАДЕМИК ДО ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА,НИВО 2. Телефон: 0879945876.

При избран друг начин, както и при неоснователни рекламации CHROMEBOOK.BG не отговаря за разходите за доставка.

            Чл. 46 Ако CHROMEBOOK.BG е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 42, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

            Чл. 47 (1) CHROMEBOOK.BG при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на потребителя номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата. Вписването в регистър не е задължително при предявена рекламация от клиент професионалист.

            (2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията CHROMEBOOK.BG се произнася дали същата е основателна или не. При рекламация от клиент професионалист срокът за произнасяне може да бъде едностранно удължен от CHROMEBOOK.BG.

            (3) при обективни причини срокът по ал. 2 може да бъде по-дълъг, като в този случай страните се споразумяват по взаимно съгласие за продължителността му;

            Чл. 48 При основателни рекламации CHROMEBOOK.BG привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по 47, ал. 2 (ако клиентът е потребител) и в 90-дневен срок (ако клиентът е професионалист). Стоката се привежда в съответствие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на CHROMEBOOK.BG според естеството на несъответствието:

            (1) ремонт на стоката (ако е възможно и приложимо) – всички ремонти на продукти, закупени от сайта се извършват в България в оторизирани от продавача сервизи; ако по изключение ремонтът следва да бъде извършен в друга държава ще бъдете своевременно информирани за това;

            (2) замяна на стоката с нова от същия вид;

            Чл. 49 (1) Ако някое от  действията, посочени в чл. 48, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката, поради съществен неотстраним дефект или заради естеството на стоката, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, CHROMEBOOK.BG връща заплатената от клиента стойност за стоката и за нейната доставка.

            (2) Връщане на цената за стоката и нейната доставка CHROMEBOOK.BG дължи и в следните случаи:

 • три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 42, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;
  • когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 47, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 50 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от CHROMEBOOK.BG в срока по чл. 47, ал. 2, клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Това право клиентът има и ако удълженият срок по чл. 47, ал. 3 не е приемлив за клиента.

            (2) Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката  с договора е незначително.

            (3)Клиентът има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на CHROMEBOOK.BG. Последният е задължен да удовлетвори искането на клиента, когато след като е удовлетворил три рекламации на последния чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 42, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

            (4) Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато CHROMEBOOK.BG се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията или в срока по чл. 47, ал. 3 (ако такъв е договорен между страните).

Неоснователна рекламация

            Чл. 51. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

            (1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 42;

            (2) е налице някое от условията в чл. 43;

            (3) за изработката на продукта са използвани материали на клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

            (4) клиентът не е предоставил документите по чл. 44, ал. 5 и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;

            (5) е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от CHROMEBOOK.BG лице или сервизен център;

            (6)  е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на CHROMEBOOK.BG и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

            (7) са налице повреди, причинени от клиента и или трето лице, за което CHROMEBOOK.BG не носи отговорност, както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

            (8) е нарушена физическата цялост на продукта и или  на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;

            (9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които CHROMEBOOK.BG не отговаря – неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

            (10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от CHROMEBOOK.BG (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

            (11) при упражнена рекламация и върнат от клиента продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индикира: i) злоупотреба с право; ii) неполагане от клиентана дължима грижа; iii) неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане, заливане и прочее); iv) неправилна инсталация, монтиране или намеса; v) отстраняване или модифициране от трети лица на елементи от продукта;

            (12) не е налице несъответствие;

            Чл. 52 (1) При неоснователна рекламация CHROMEBOOK.BG информира писмено клиента за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора.

            (2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на CHROMEBOOK.BG да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя  и се извършва в срок, уговорен между страните.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

            Чл. 53 Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижтеТУК.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

            Чл. 54 (1) Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно –  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на  “Център за творческо обучение” ООД или на трети лица, от които  “Център за творческо обучение” ООД е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.

            (2) CHROMEBOOK.BG е търговско наименование и домейн, използвани от  “Център за творческо обучение” ООД.

            (3) Лицензът за управление на CHROMEBOOK е собственост на Google и в този случай прилагат се правилата и ограниченията, описани в раздел XIX от настоящите условия.

Чл. 55 CHROMEBOOK.BG запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със Сайта.

            Чл. 56 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на CHROMEBOOK.BG , който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

            Чл. 57 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия  на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на  “Център за творческо обучение” ООД.

            Чл. 58 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

            Чл. 59 (1) Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на  “Център за творческо обучение” ООДили третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

            (2) CHROMEBOOK.BG дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

            (3) Забранява се копирането на текстове от Сайта. поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие наCHROMEBOOK.BG или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина CHROMEBOOK.BG .

XII. РЕКЛАМА

            Чл. 60 (1) В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта.

(2) Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

(3) За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, CHROMEBOOK.BG няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения.

            Чл. 61 (1) Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с CHROMEBOOK.BG по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

(2) Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XIII.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

            Чл. 62 Писането на коментари, въпроси и отговори, когато е приложимо,  може да се прави от посетители в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да бъдат действителни и да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

            Чл. 63 Всеки посетител в момента на публикуването на коментар, въпрос,отговор в посочените раздели, се задължава да  спазва следните правила:

(1) да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

(2) да използва само български език и да пише на кирилица; позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

(3) да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;

(4) да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не е подвеждаща и е в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

(5) да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;

(6) да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

(7) да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като CHROMEBOOK.BG .

(8) да не вписва коментари, въпроси, отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

            Чл. 64 Когато определено лице съобщи, че някой коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание или такова в противоречие с настоящите Общи условия, това съдържание е внимателно разглеждано от CHROMEBOOK.BG , за да може последното да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на CHROMEBOOK.BG .

            Чл. 65 В случай че CHROMEBOOK.BG констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то същото си запазва правото да ограничи възможността на конкретния субект да публикува коментари, въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

   XIV.ОТГОВОРНОСТ

            Чл. 66 (1) CHROMEBOOK.BG и клиентът носят отговорност за всяко действие или бездействие, което е причинило на някоя от страните вреди, в това число пропуснати ползи, съгласно настоящите Общи условия и българското законодателство.

(2) CHROMEBOOK.BG / Клиентът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на страната..

XV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

            Чл. 67 (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство CHROMEBOOK.BG и по-конкретно  “Център за творческо обучение” ООД е администратор на личните данни.

            (2) CHROMEBOOK.BG приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва CHROMEBOOK.BG или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

Чл. 68 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

            Моля да имате предвид, че ако сте заявили от нас лизенз за управление на CHROMEBOOK, следва да имате предвид, че приложима е и политиката на Google за поверителност на Google Chrome.

 XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

            Чл. 69 (1) Спорове, възникнали между CHROMEBOOK.BG и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

            (2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между  “Център за творческо обучение” ООД и потребителите физически лица е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

            Чл. 70  Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна наhttp://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

            Чл. 71 CHROMEBOOK.BG и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

            (1) За продавача:   “Център за творческо обучение” ООД, ЕИК  175342714, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16:

            – чрез телефон: +359882 506 425

            – чрез имейл: sales@cct.bg

чрез писмо до адрес: гр. София, ул. “Капитан Георги Мамарчев” № 16 ;

чрез формата за контакт в Сайта;

            (2) За клиента или посетителя в Сайта: 

            – чрез телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

            – чрез имейл, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

чрез писмо до адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес за доставка;

            Чл. 72 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си  чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

 XVIII.  ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

            Чл. 73 Органите, регулиращи дейността наCHROMEBOOK.BG са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите – уебсайт: www.kzp.bg; – тел.за контакт  0700 111 22 – ел. адрес:  info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6   Комисия за защита на личните данни – уебсайт: www.cpdp.bg – тел. за контакт 02/91-53-518 – ел. адрес: kzld@cpdp.bg  – адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 XIX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННИ ПРОДУКТИ

Внимание! Настоящият раздел се прилага за клиенти, закупили от нас лиценз за управление на Chromebook (Chromebook Device Management)

 Доставчик на услугата

Чл. 74 (1) В CHROMBOOK.BG се предлага в сайта услуги, които се предоставят от трето лице. В тази връзка лицензът за управление на Chromebook се предлага и предоставя от Google Ireland Limited- дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Ирландия (Регистрационен номер: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (за краткост “Google”). Въпреки това страна по договора с Вас е нашето дружество и в тази връзка Ви молим при всякакви проблеми и несъответствия с лиценза, да се обръщате към нас.

(2) При покупка на лиценз за управление на CHROMEBOOK сайтът и нашият партньор Google ви дава ограничен лиценз за неизключително използване на Софтуера и всички актуализации, които ви осигуряваме, на предоставеното ви устройството с Chrome OS. Този лиценз е с единствена цел да ви даде възможност да използвате и се възползвате от Софтуера в предоставения от нас вид и по разрешения от Условията начин.

Чл. 75 Част от услугите ни ви дават възможност да взаимодействате с други хора. Искаме да поддържаме уважителна среда за всички. Това означава, че трябва да спазвате следните основни правила за поведение:

 • да спазвате приложимото законодателство, включително законите за контрол на износа, санкциите и законите за трафика на хора;
 • да зачитате правата на другите хора, включително тези за поверителност и правата на интелектуална собственост;
 • да не злоупотребявате със или да не вредите на други хора или на себе си (нито да заплашвате със злоупотреба или вреда или да насърчавате подобно поведение) — например чрез подвеждане, измама, клевета, малтретиране, тормоз или преследване;
 • да не злоупотребявате с услугите, да не им вредите и да не възпрепятствате или прекъсвате работата им.

Съдържание на клиенти и партньори

Чл. 76 (1) Някои от услугите ни ви дават възможност да качвате, подавате, съхранявате, изпращате, получавате или споделяте свое съдържание. Нямате задължение да предоставяте съдържание в услугите ни и можете да избирате какво да предоставите. Ако решите да качите или споделите съдържание, моля, уверете се, че имате необходимите права за това и че материалът е законен.

(2) Съдържанието ви остава ваше, което означава, че си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате върху него. Например имате права на интелектуална собственост върху създаваното от вас творческо съдържание, като отзивите, които пишете. Възможно е също да имате право да споделяте чуждо съдържание, ако сте получили съответното разрешение.

(3) С приемането на настоящите Общи условия вие предоставяте на CHROMEBOOK.BG и Google съответното разрешение (лиценз) съгласно описаното по-долу:

Какво обхваща лицензът Този лиценз обхваща съдържанието ви, ако то е защитено с права на интелектуална собственост. Какво не обхваща лицензът Този лиценз не засяга правата ви за защита на данните – той се отнася само за правата ви на интелектуална собственост. Този лиценз не обхваща следните типове съдържание: публично достъпна фактическа информация, предоставена от вас, като например корекции на адреса на местен бизнес. За нея не се изисква лиценз, тъй като се смята за всеизвестна информация, която всеки може да използва. отзивите, които изпращате, като например предложения за подобряване на услугите ни. Отзивите са обхванати в раздела Съобщения, свързани с услугите по-долу. Обхват Този лиценз е: валиден в целия свят; неизключителен, което означава, че можете да лицензирате съдържанието си на други лица; без лицензионни възнаграждения, което означава, че за него няма такси. Права Този лиценз дава възможност на CHROMEBOOK.BG и Google да: хоства, възпроизвежда, разпространява, предава чрез съобщения и използва съдържанието ви — например да го запазва в системите ни и да го прави достъпно от всяко място, на което се намирате; публикува, представя публично или показва публично съдържанието ви, ако сте го направили видимо за други хора; променя съдържанието ви, например да го преформатира или превежда; сублицензира тези права на: други потребители, за да дава възможност на услугите да работят по предназначение, като например да ви позволява да споделяте снимки с избрани от вас хора; нашите подизпълнители, които са сключили споразумения с нас в съответствие с настоящите Общи условия, само за ограничените цели, описани в раздела Цел по-долу. Цел Този лиценз е за ограничените цели на: функционирането и подобряването на услугите, тоест обезпечаването на работата им по предназначение и създаването на нови функции и функционалности. Това включва използването на автоматизирани системи и алгоритми за анализиране на съдържанието ви: за спам, злонамерен софтуер и незаконно съдържание; с цел разпознаване на закономерности в данните, като например определяне кога да предложим нов албум в Google Снимки, за да групираме сродни изображения; за да персонализираме услугите си за вас, например да предоставяме препоръки и персонализирани резултати от търсенето, съдържание и реклами (които можете да промените или изключите от настройките за рекламите); Този анализ се извършва, докато съдържанието се изпраща, получава и когато се съхранява. Продължителност Този лиценз е валиден, докато съдържанието ви е защитено с права на интелектуална собственост. Ако премахнете от услугите ни съдържание, обхванато от този лиценз, системите ни ще спрат да го предоставят обществено след разумен период от време. Има две изключения: Ако вече сте споделили съдържанието си с други хора, преди да го премахнете. Ако например сте споделили снимка с приятел и след това той е направил нейно копие или я е споделил отново, тогава тя може да продължи да се показва в профила му в Google дори след като я премахнете от своя. Ако предоставите съдържанието си чрез услугите на други дружества, възможно е търсещите машини, включително Google Търсене, да продължат да намират и показват съдържанието ви като част от резултатите от търсенето.  

(4) Разбирате, че за цялата информация (като файлове с данни, писмен текст, компютърен софтуер, музика, аудио файлове или други звуконосители, снимки, видеоклипове или други изображения), която можете да използвате като част от Услугите или чрез тях, отговорността изцяло се носи от физическото лице, което е източник на това съдържание.

(5) Трябва да знаете, че Съдържанието, което ви се предоставя като част от Услугите, включително, без изброяването да е изчерпателно, реклами и спонсорирано Съдържание в Услугите, е възможно да бъде защитено от правата за интелектуална собственост, които се притежават от спонсорите или рекламодателите, предоставили го на Google (или от други физически лица или фирми от тяхно име). Вие нямате право да изменяте, да отдавате под наем или на изплащане, да продавате, да разпространявате или да създавате производни творби на основата на това съдържание (изцяло или частично), освен ако нямате изрично разрешение за това от Google или притежателите на това съдържание в отделно споразумение.

(6) CHROMEBOOK.BG или Google си запазва правото (без да се задължава) да отсява, преглежда, маркира, филтрира, променя, отхвърля или премахва всяко Съдържание или която и да е част от него за всяка Услуга. За някои от Услугите може да предоставим инструменти за филтриране на съдържание с явен сексуален характер. Тези инструменти включват настройките за предпочитанията за Безопасно търсене (вижте http://www.google.com/help/customize.html#safe). Освен това на пазара се предлагат услуги и софтуер, които ограничават достъпа до материали, към които можете да имате възражения.

(7)  Разбирате, че с използването на Услугите може да видите Съдържание, което да намерите за обидно, неприлично или към което да имате възражения, и че в това отношение ги използвате на свой риск.

(8) Приемате, че вие носите цялата отговорност (и че не носим никаква отговорност пред вас или пред трети лица) за всяко създавано, предавано или показвано от вас Съдържание при използването на Услугите и за последиците от действията ви (включително всички загуби или вреди, понесени от нас или от Google) при това. Вие запазвате авторските права и всички други права, които вече притежавате за Съдържанието, което изпращате, публикувате или показвате в Услугите или чрез тях.

Правила при използване на услугите

Чл. 77. (1) Съгласно настоящите условия и българското законодателство, нямате право (и не можете да давате на други лица право) да копирате, променяте, създавате производни творби, да прилагате обратно инженерство, декомпилирате или да правите други опити за извличане на изходния код на Софтуера или части от него, освен ако това не е изрично разрешено или задължително по закон или ако не сте получили изрично и писмено право на това от Google.

(2) Вие нямате право да прехвърляте (или да подлицензирате) своите права за използване на Софтуера, да предоставяте гарантиран дял във или върху правата си за използването му, както и по друг начин да прехвърляте която и да е част от правата си за използване на Софтуера, освен ако нямате конкретно разрешение в писмен вид за това от CHROMEBOOK.BG или Google.

(3) Вие няма да участвате в дейност, която пречи или влошава качеството на Услугите (или на свързаните с тях сървъри и мрежи), като също приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугите с каквато и да било цел..

(4) Вие носите цялата отговорност (и че  CHROMEBOOK.BG или Google не носи никаква отговорност пред вас или пред трети лица) за всяко нарушение на задълженията ви по силата на Условията и за последиците (включително всички загуби или вреди, понесени от нас) от всяко такова нарушение.

Гаранция на услугата

Чл. 78. (1) По закон имате право на (i) определено качество на услугата и (ii) начини за отстраняване на проблемите, ако възникнат такива. Настоящите Общи условия не ограничават тези права, нито ви лишават от тях. Ако например сте потребител, си запазвате всички законови права, предоставяни на потребителите според приложимото право (моля вижте раздел Х от настоящите условия.

(2) Предоставяме услугите си с уменията и грижата на добрия търговец. Ако не отговаряме на нивото на качество, описано в тази гаранция, приемате да ни уведомите и ние ще положим усилия да решим проблема заедно с вас.

(3) От време на време Google може да премахва или спира достъпа до приложения и разширения, когато има основание да подозира, че те може да са вредоносни или измамнически, да нарушават приложими закони или разпоредби или да нарушават права на трети страни (включително, без изброяването да е изчерпателно, нарушение на права на интелектуална собственост на произволна трета страна). Chrome OS може периодично да изтегля списък с такива приложения и разширения от сървърите ни. Ако сте платили за приложение или разширение, които са премахнати или спрени, обърнете се към към нас ии програмиста, както е по неговите правила и процедури. В някои случаи CHROMEBOOK.BG и или Google може по свой избор и единствено за ваше удобство да ви предложи или (а) замяна, ако такава е възможна, или (б) възстановяване на платената цена на приложението или разширението. Ако Google реши да ви възстанови сума, възстановяването на покупната цена ще бъде единственото удовлетворение за вас.

Ограничения на отговорността

За всички потребители

Чл. 79  (1) Тези Общи условия ограничават отговорността ни само в позволените от приложимите закони граници. По-конкретно, те не ограничават отговорността ни при смърт, телесна повреда, измама, измамническо подвеждащо представяне, груба небрежност или умишлена злоупотреба.

(2) Освен правата и отговорностите, описани в този раздел (В случай на проблем или несъгласие), CHROMEBOOK.BG или Google няма да носи отговорност за други загуби, освен ако не са причинени от това, че сме нарушили настоящите Общи условия .

Само за клиенти юридически лица и организации

Чл. 80 Ако сте бизнес потребител или организация, в степента, разрешена от приложимото законодателство:

 • Ще обезщетите CHROMEBOOK.BG и или Google и директорите, длъжностните лица, служителите и подизпълнителите на тези лица за всички правни производства от трети страни (включително действия на правителствени органи), произтичащи от или свързани с незаконното използване на услугите или нарушението ви на тези Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга от ваша страна. Това обезщетение покрива всяка отговорност или разходи, произтичащи от искове, загуби, вреди, решения, глоби, съдебни разноски и законови такси.
 • CHROMEBOOK.BG и или Google няма да носи отговорност за следното:
 • загуба на печалби, приходи, бизнес възможности, репутация или очаквани доходи;
 • косвена или не непосредствена загуба;
 • наказателни вреди;
 • общата отговорност на CHROMEBOOK.BG и или Google, произтичаща от или свързана с настоящите Общи условия, е ограничена до (1) 500 евро или (2) 125% от таксите, които сте платили за използване на съответните услуги през 12-те месеца преди нарушението (което от двете е с по-голяма стойност).
 • Ако законът ви освобождава от определени отговорности, включително обезщетяване, съгласно настоящите Общи условия тези отговорности не се отнасят за вас. 

Предприемане на действие в случай на проблеми

Премахване на съдържанието ви

Чл. 81 Ако имаме основание да смятаме, че ваше съдържание:

 (1) нарушава настоящите Общи условия

 (2) нарушава приложимото законодателство или

(3) може да навреди на клиентите ни, трети страни или общата отговорност на CHROMEBOOK.BG и или Google,

 тогава си запазваме правото да свалим цялото съдържание или част от него в съответствие с приложимото законодателство. Примерите включват детска порнография, съдържание, което улеснява трафик на хора или тормоз, и материали, които нарушават права на интелектуална собственост.

Спиране или прекратяване на достъпа ви до услугите на Google, в това число на операционната система, използвана за CHROMEBOOK

Чл. 82 Запазваме си правото да спрем или прекратим достъпа ви до услугите или да изтрием профила ви, ако се случи някое от следните неща:

 • значително или многократно нарушавате тези Общи условия;
 • задължени сме да направим това, за да спазим законово изискване или съдебно разпореждане;
 • имаме основания да смятаме, че поведението ви причинява вреда или ангажира отговорността на клиент, трета страна или CHROMEBOOK.BG или Google — например чрез злонамерена промяна, фишинг, тормоз, разпространение на спам, подвеждане на други хора или компилиране на съдържание, което не ви принадлежи.
 • преустановяване на взаимоотношенията ви с нас;
 • преустановяване на отношенията ни с Google;

Чл. 83 (1) Ако смятате, че профилът или достъпът ви до услуга е спрян или прекратен по погрешка, можете да обжалвате.

(2) Разбира се, имате възможност да спрете да използвате услугите ни по всяко време. Ако направите това, ще се радваме да споделите каква е причината, за да можем да продължим да подобряваме услугите.

(3) Когато тези Условия бъдат прекратени, всички права, задължения и отговорности по закон, от които вие и CHROMEBOOK.BG и или Google сте се възползвали, на които сте били предмет (или които са се натрупали с времето, докато Условията са били в сила) или които са били определени като безсрочни, не се засягат от прекратяването, а клаузите продължават безсрочно да бъдат в сила за такива права, задължения и отговорности.

Чл. 84 Преди да предприемем някое от горепосочените действия, ще ви предупредим в разумен срок, ще опишем причината за действието си и ще ви дадем възможност да отстраните проблема, освен ако нямаме достатъчно основания да смятаме, че това ще доведе до:

 • причиняване на вреда или ангажиране на отговорността на клиент, трета страна или CHROMEBOOK.BG или Google;
 • нарушаване на закона или на разпореждане на правоприлагащ орган;
 • компрометиране на разследване;
 • компрометиране на работата, целостта или сигурността на услугите ни.

Актуализации на софтуера

            Чл. 85 Софтуерът може периодично и автоматично да изтегля и инсталира актуализации от Google. Тези актуализации служат за подобряване, обогатяване и развиване на Софтуера и могат да бъдат под формата на поправки на програмни грешки, подобрени функции, нови софтуерни модули и напълно нови версии. Приемате да получавате такива актуализации (и разрешавате на Google да ви ги доставя) като част от използването на Софтуера.

Приложения, разширения и теми

Чл. 86 Условията в тази раздел важат, ако инсталирате приложения, разширения или теми в Софтуера. „Приложения“ означава уеб приложения, разработени от Google или трети страни, които можете да инсталирате в Chrome OS. Разширенията са малки софтуерни програми, разработени от Google или трети страни, които могат да променят или подобрят функционалността на Chrome OS. Темите представляват специален вид разширения, променящи начина, по който изглежда Софтуерът. Разширенията и приложенията може да имат по-големи права за достъп до вашия браузър или компютър в сравнение с обикновените уеб страници, включително способността да четат и променят частните ви данни.

Чл. 87 Периодично Chrome OS може да проверява отдалечени сървъри (хоствани от Google или трети страни) за налични актуализации за приложения и разширения, включително, без изброяването да е изчерпателно, с цел поправки на програмни грешки или подобряване на функционалността. Тези актуализации ще се заявяват, изтеглят и инсталират автоматично без допълнителни съобщения до вас и вие приемате този тип инсталиране.

Чл. 88 За всички неуредени в настоящия раздел или в Общите условия случаи във връзка с използването на лицензът за управление на CHROMEBOOK случаи и свързаните с това допълнителни услуги, приложения, разширения, софтуери, прилагат се Общите условия на Google Chrome OS, достъпни ТУК, както и общите правила на Google.

При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

Изпратете запитване
Вашата количка
0