ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ (ОГУ) НА ФИРМА МОСТ КОМПЮТЪРС ООД

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви за избора да пазарувате от нашия сайт. В случай, че вашият продукт се нуждае от гаранционен сервиз, моля свържете се с оторизираните сервизи на МОСТ КОМПЮТЪРС ООД. Съветваме ви да прочетете внимателно инструкциите за употреба и Общите Гаранционни Условия. Вашият продукт е обезпечен от МОСТ КОМПЮТЪРС ООД срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен от Гаранционната ви карта.

МОСТ КОМПЮТЪРС ООД предоставя търговска гаранция при следните условия:

 1. Гаранционният срок на стоката е 24 месеца и започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя. Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция (акумулаторни батерии, адаптери за захранване и др. аксесоари) и са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя. Стоки, които са компоненти, а не са краен продукт са с гаранционен срок 12 месеца ил определен от производителя. Гаранционният срок на батериите на преносимите компютри е 6 или 12 месеца определено от производител. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.
 2. Съдържание и обхват на гаранцията: Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат в посочените сервизи в страната. Транспортът на стоката до сервиза и рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза за сметка на Купувача, ако не е договорено друго. Стоката трябва да се достави в сервиза в пълна комплектация и оригинална опаковка, гарантираща, гарантираща безопасно транспортиране. Стоката може да бъде приета от сервиза само след представяне на четливо и изцяло попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и документ за покупката (фактура или касова бележка). Сервизът има право да транспортира стоката до други сервизи за своя сметка
 3. Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
  • Несъответствие между данните на документите и тези на стоката или липса на сериен номер, неспазване на гаранционните условия описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта, нарушени гаранционни стикери
  • При повреди причинени от лош транспорт, лошо съхранение, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и аксесоари, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или тел. линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др.)
  • Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD/DVD носители, счупени в оптичното устройство.
  • Ако има дефектни пиксели/ субпиксели на LCD матрица на мониторите, на преносимите компютри и на мобилните телефони по-малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO 13406-02, както е посочено по-долу:
   1. Постоянни светещ пиксел - 2 броя
   2. Тъмен пиксел - 2 броя
   3. Дефектен субпиксел (червен, зелен, син, светещ и тъмен) - 5 броя
   4. Група от съседни пиксели (само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 x 5 пиксела - не се допуска
   5. Група от съседни дефектни субпиксели (червен, зелен или син, светещ или тъмен)
  • Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет. Матрицата се почиства само със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори
  • При нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер (вкл. BIOS), наличие на вируси
  • Ако стоката е експлоатирана не по предназначение, както и използването на битови стоки за търгоски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.
  • Гаранцията се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за информацията на клиента в повредените устройства
 4. Извършване на гаранционния ремонт:
  При предоставяне на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, Сервизът е длъжен по своя преценка да:
  • Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоките, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно - да я замени с друга от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва извършва чрез замяна на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия
  • Ако няма същия модел, се предлага закупуване на друг модел с доплащане. При изкупуване на дефектна стока, която е без пълната си окомплектация и оригинална опаковка, се извършва приспадане стойността на съответните липси.
  • В случай, че не се поправи стоката или не бъде извършена замяна с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора или намаляване на цената
  • Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други в следствие на дефекта на стоката и/или нейният престой в сервиза.
  • По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока
 5. Получване на отремонтираната стока:
  • Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършеният ремонт преди да получи стоката обратно.
  • Рекламацията по окомплектацията се приема само в момента на получаване на ремонтираната/ заменена стока
  • Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане
  • Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефектът е извънгаранционен, Сервизът може да таксува Клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужване, която се съгласува с Клиента
  • При несъгласие се попълва констативен протокол
  • Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок
 6. Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

  Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт за стоката или нейната замяна с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие
  2. Значимостта на несъответствието
  3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него

  Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума ил да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедициране на потребителската стока или материали и труд, свързани с нейния ремонт, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди

  Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от превишаването на рекламацията по чл. 113, той няма право на избор между една от следните възможности:

  1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
  2. Намаляване на цената.

  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от птребителя. (3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително

  Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две годоини, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за попраката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв дру срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

  Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите

Търговската гаранция се предоставя от МОСТ КОМПЮТЪРС ООД или във всеки един от сервизите им в стрната:

Град
Улица
Телефон
Велико Търново
Димитровград

Сервизна карта на МОСТ КОМПЮТЪРС ООД

ВНИМАНИЕ:

 1. Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката
 2. Повредата на стоката в гаранционния сро не е основание за подмяна с нова
 3. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е 30 дни
 4. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката
 5. Сервизът препоръчва периодично поддържане на стоката (почистване, смяна на консумативи, настройки и др.) от сервиза с цел по-дълго ползване. Тази поддръжка не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента